Zhang, Yue, Ao Zhang, Yue Zhao, Xiaohang Feng, Yuyao Sheng, Haolin Zhang, Qiang Weng, and Meiyu Xu. 2019. “Expressions of TLR4, MyD88, IRAK4 and NF-κΒ in the Oviduct of Chinese Brown Frog (Rana Dybowskii)”. European Journal of Histochemistry 63 (3). https://doi.org/10.4081/ejh.2019.3050.